Girişimciler İçin 2019 Yılına Ait Stratejik Öngörü

SON YAZILAR

Girişimciler İçin 2019 Yılına Ait Stratejik Öngörü

Girişimcililikteki radikal değişimlerin etkileri ve SWOT analizi!

Özgür ARAPSUN / Uzman Proje Danışmanı

Girişimciler İçin 2019 Yılına Yönelik Stratejik Öngörü

Girişimcilik kavramı, 2019 yılında yürürlüğe girecek olan Girişimciliği Geliştirme Destek Programı ile tamamen yeni bir kimlik kazanacaktır. Hem kamusal hem de kurumsal hedefleri olan bu program, kamusal anlamda 2023 milli hedeflere ulaşma yönünde ekonomiyi güçlü kılmayı, ihracat oranları artırmayı ve istihdam seviyesini yükseltmeyi; kurumsal anlamda ise işletmelerin yurt dışından daha fazla pazar payı elde etmesini, teknoloji seviyesini artırarak yüksek katma değerli ürünler üretmesini ve kar marjını artırmasını amaçlamaktadır.

Yeni girişimcilik modeli, girişimcilik alanında getirdiği bir çok yeni kavram ile devrim niteliğindedir. Kısaca bu kavramlar açıklandıktan sonra, bu sistemin getireceği avantaj ve dezavantajlar, SWOT analizi yöntemi ile incelenecektir.

Girişimcilik sisteminde yapılan başlıca değişiklik, geleneksel girişimci ve ileri girişimci adıyla ikiye ayrılarak yapılmıştır. Bu ayrım, özellikle imalat sektöründe (C kodu sektör) faaliyet gösteren işletmeler ile diğer sektörlerden belirlenen belli iş kolları ileri girişimci olarak tanımlanmış ve teknoloji seviyesine göre destek miktarları belirlenmiştir. Bunların dışında kalan diğer tüm sektörler, teknoloji seviyesi olsa bile geleneksel girişimci olarak tanımlanmıştır. Bununla ilgili detaylı bilgi, KOSGEB tarafından yayınlanan İleri girişimci teknoloji tablosundan ve KOBİ Strateji tarafından kullanıma sunulan www.nacesorgulama.com sitesinden öğrenilebilecektir.

İkinci değişiklik ise, işletmelerin proje kapsamında yapacaği istihdam oranına göre destek verilmesi hususundadır. Daha çok istihdam oranı, daha fazla destek anlamına gelmektedir. Bu husus, performans desteği kavramı ile açıklanmaktadır. 2 yıllık proje süresinde, her bir yıla için ayrı ayrı olmak üzere, işçi prim gün sayısı di,kkate alınarak destek ödemesi yapılacaktır.

Üçüncü önemli değişikli ise daha önce 50.000 TL olan girişimcilik desteği,

a.            Genç, kadın, gazi, şehit yakını ve engelli olması,

b.            Makine, techizat ve alet alımında yerli malı kullanması,

c.            Çalıştırdığı işçi sayısının 4’den fazla olması,

d.            İleri girişimciler için teknoloji seviyesinin yüksek olması durumları göz önüne alındığında, geleneksel girişimciler için en fazla 60.000 TL, ileri gişimciler için en fazla 360.000 TL geri ödemesiz olarak yapılacak olmasıdır.

Tüm bu gelişmeler ışığında, yeni programın geleceğe dönük olarak stratejik öngörüsü SWOT analizi yardımıyla (güçlü ve zayıf yönleri ile oluşturacağı tehditler ve sağlayacağı fırsatlar) irdelenecektir.

a.    Güçlü Yanları:

I.     Hazırlanan yeni programın, ülke ekonomisini büyütmeyi, işletmeleri geliştrimeyi ve girişimcileri çağını takip eden bilinçli hale getirmeyi amaçladığı ve miili, toplumsal ve kurumsal açıdan oldukça faydalı olacaktır.

II.    İstihdam oranına göre destek sağlanması, kamusal yarar yanında özellikle toplumsal ve sosyal açıdan oldukça olumlu bir gelişmedir. “Daha çok teşvik için daha çok işçi” anlayışını hayata geçirmek, potansiyel gücü kinetik enerjiye çevirmeye benzemektedir. Bu durum ise o bölgede yaşayan kişilerin istihdam edilmesi, sosyal hayatı ve toplumsal hayatı da canlandırılması anlamına gelmektedir.

b.    Zayıf yanları:

I.     Geleneksel girişimcilere sağlanan destekler 2019 yılından itibaren önemli oranda azalacak, makine,teçhizat,alet ve yazılım desteği ile danışmanlık desteğini alamayacaklardır. Bu nedenle, yeni dönem geleneksel girişimciler için desteklenme açısından oldukça sancılı bir süreç olacağı düşünülmektedir.

II.    KOSGEB tarafından açıklanan listenin hangi zamanlarda güncelleneceği, hali hazırda geleneksel girişimci sınıfına sokulan işletme alanlarının ileri girişimci statsüne alınıp alınmayacağı ise halen belirsizliğini korumaktadır.

III.   Geleneksel ve ileri girişimci olarak ayrılmasına rağmen yayınlanan dokümanlarda tanımlama açıkça belirtilmemiştir.

IV.  Teknoloji seviyesine göre ayrım yapılmış olmasına rağmen yayınlanan listeler, geleneksel girişimciyi kapsamadığından büyük resim tam olarak anlaşılmadığından karmaşa yaratmıştır.

V.   Eğitim programı yayınlanmadığı için ileri girişimcilerin eğitimi hakkında yeterli bir bilgi bulunmamaktadır.

VI.  Destek miktarının ,başvuru tarihine göre son 1 yıl içinde kurulmuş şirketlerin  alması daha önce kurulmuş ve hiç destek almamış işletmeler açısından olumlu bir adım olmamıştır.

c.    Tehditler:

I.     Özellikle hizmet sektöründe faaliyet söstermeyi amaçlayan gerçek girişimciler için daha önceden verilen makine, teçhizat, yazılım, kira desteklerinin yeni dönemde verilmeyecek olması, bir çok girişimciyi düşük destek miktarlarından dolayı negatif etkileyecektir.

II.    Geleneksel olarak adlandırılan işletmeler, ilerleyen süreçte ileri girişimci statüsüne alınmazsa, imalat sektör haricinde diğer sektörlerde faaliyet gösteren sektörlerde teknolojik gelişim istenilen hızda olmayacak ve bir çok işletme uzun vadede negatif etkilenecektir.

 

d.    Fırsatlar :

I.     Verilen teşvikler değerlendirildiğinde, bir çok işletmenin bu teşviklerden yararlanması için üretime ağırlık verilerek ülke ekonomisini canlandıracağı için bu genel iyileşmenin diğer sektörleri olumlu yönde etkileyeceği, özellikle yeni girişimcilerin üretim temelli imalat sektöründe faaliyetler göstermesi öncelikle düşünülmelidir.

II.    Düşük ve orta seviye teknoloji seviyesine sahip işletmeler, daha üst seviyedeki işletmelere sağlanacak destek miktarlarındaki farklardan dolayı çağını takip ederek teknoloji seviyesini artrıma yönünde eğilim gösterecektir.

III.   İşletmeler, önümüzdeki süreci titizlikle takip ederek kendilerine fayda sağlayacak en fazla desteği almak için daha fazla üretmek, daha fazla kişiyi istihdam etmek ve daha fazla teknolojik gelişimine önem verecektir.

IV.  2019 yılından itibaren, büyümeyi ön plana çıkaran ve çağının gereklerini yerine getirmeyi amaçlayan işletmeler için özellikle AR-GE projeleri önem arz etmektedir. ARGE projeleri, destek oranları ciddi oranda düşen geleneksel girişimciler için daha fazla destek almaları yönünde daha da önemli hale gelecektir.

V.   Yeni bir sisteme geçildiğinde, bu sistem bir çok yenilik yanında öngörülmeyen riskler ve belli başlı eksiklik ya da hatayı da beraberinde getirecektir. O nedenle, süreç içerinde ortaya çıkabilecek her türlü negatif etki, iyi bir gözlem ve analizle çözüme kavuşturulabilir. Bu husus, bir çok işletme ve girişimciler için yeni bir sistem bulma ya da daha iyi bir sistem yaratma adına hayata kavuşturacak yeni projeler ortaya çıkmasına sebep olacaktır. Örneğin, yayınlanan listelerdeki karmaşıklık, Kobi Strateji tarafından Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçirilen NACE kodlu sorgulama ile aşılması bu hususu daha iyi açıklamaktadır.

Stratejik Öngörü:

Bu program, ülke ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlayacaktır. Öncelikle kısa dönem olarak 2023 milli ekonomik hedefler kapsamında, üretim ve ihracatı arttırma yönünde bir çok işletmeye yüksek oranda destek sağlayarak bir alt yapı hazırlayacaktır. Uzun vadede ise, yine bir çok işletme teknolojik seviye olarak üst seviyeye çıkacaktır. Bu desteklerin arttırılacağı düşünülürse, uzun vadede daha güçlü bir ekonomik sistem yaratılacağı öngürülmektedir. Bunun yanında, geleneksel girişimcilerin özellikle belli bir teknoloji seviyesine sahip olanların kısa vadede ileri girişimciliğe geçmeleri, işletmelerin ayakta kalması için zorunluluk doğuracaktır. Uzun vadede ise, hali hazırdaki teknoloji seviyesi olan tüm geleneksel girişimcileri ileri girişimci konumuna getirecektir. Şu anki açıklanan programa göre, teknoloji seviyesine sahip kişilerin girişimcilikten vaz geçmesi en büyük risk alanı olarak göze çarpmaktadır. Ancak, kısa vadede sağlanacak atılım ile ülke ekonomisinin canlanması halinde, bireysel girişimcilere daha cazip destek miktarlarının sağlanacağı, uzun vadede ise bir çok yeni girişimcinin kendi işini kurarak ekonomiye katkı sağlayacağı öngürülmektedir. Ayrıca Yeni girişimciler için bakıldığında, imalat sektöründe faaliyet gösterecek işletmeler için kısa vadade işletmenin teknolojik seviyesini hızla arttırarak kar marjını elde edeceği, uzun vadede ise daha yerleşik ve güçlü işletmelerin doğacağı öngörülmüştür.