Sık Sorulan Sorular

Sık Sorulan Sorular

1.İleri girişimci olan biri geleneksel girişimci programına başvurabilir mi?

Cevap : İleri Girişimci Programına başvuru yapabilecekler tercih etmeleri durumunda Geleneksel Girişimci Programına başvuru yapabilir.

2. Girişimci veya işletme Geleneksel Girişimci Programı veya İleri Girişimci Programının her ikisinden faydalanabilir mi?

Cevap : Hayır. Girişimci veya işletme sadece birinden faydalanabilir.

3. Girişimci program süresince başka bir kurum ya da kuruluşta SGK’lı olarak çalışabilir mi?

Cevap : Girişimcinin program süresinde; başka bir işletme/kurum/kuruluşta Sosyal Güvenlik Kurumu hükümlerine tabi olarak çalışmaması gerekmektedir.

4. Program başvuru tarihi ne zamandır?

Cevap : İşletme, Yeni Girişimci Programı Başvuru Formunu KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden hazırlar ve İş Modeli Formu ile diğer ekleri yükleyerek onaylar. Başvurunun işletme tarafından ilk onaylandığı tarih program başvuru tarihidir.

5. Program başvuru tarihi ne zamandır?

Cevap :Taahhütnamenin kayda alındığı tarih, Programın başlangıç tarihi olarak kabul edilir. Program süresi, programın başlangıç tarihi itibariyle iki yıldır.

6. İşletme kuruluş tarihi nedir?

Cevap : İşletme kuruluş tarihi, şahıs işletmeleri için vergi levhasında yer alan işe başlama tarihi, tüzel kişiliğe haiz işletmeler için ticaret siciline tescil tarihidir

7. İleri girişimci projeleri kaç kez revizyon edilebilir?

Cevap :Kurul kararı ile en fazla 2 kez revize edilebilir.

8. İşletmenin teknoloji düzeyi nasıl belirlenir?

Cevap :KOBİ Bilgi Beyannamesinde yer alan faaliyet konuları arasından işletmenin Yeni Girişimci Programı Başvuru Formunda seçtiği faaliyet kodunun İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosundaki teknoloji düzeyine göre belirlenir.

9. İşletmenin program süresi içinde faaliyet konusunu değiştirmesi durumunda destek üst limiti değişir mi?

Cevap :İşletmenin program süresi içinde faaliyet konusunu değiştirmesi durumunda teknoloji düzeyine göre belirlenen destek üst limiti değişmez.

10. Başvurusu reddelilen girişimci tekrar basvuru yapablir mi?

Cevap :Yeni Girişimci Programı başvurusu reddedilen işletme bu programa tekrar başvuramaz. Ancak İleri Girişimci Programı başvurusu İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosunda belirtilen konularda faaliyet göstermediği gerekçesiyle reddedilen işletme Geleneksel Girişimci Programına başvuru yapabilir.

11. Girişimci farklı destek programları içinde bulunması şartıyla aynı destek türünden faydalanılabilir mi?

Cevap :Farklı destek programları içinde bulunması şartıyla aynı destek türünden faydalanılabilir. Ancak, gider gerçekleşmesini gösteren belgeler yalnızca bir destek için kullanılır.

12. İşletme aldığı makine ve teçhizatı ne kadar süre ile muhafaza etmelidir?

Cevap :Program kapsamında desteklenen makine, teçhizat ve yazılımın mülkiyeti işletmenin tüzel kişiliğine ait olup, program süresi olan 2 yıl boyunca başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde satılamaz, kiralanamaz, devredilemez veya rehin gösterilemez.

13. . İşletmenin 1 yılını doldurmadan kapanması halinde aldığı desteği ödemesi gerekir mi?

Cevap :Geleneksel Girişimci Programı kapsamında desteklenen işletmenin kuruluş tarihinden itibaren bir yılını tamamlamadan kapanması durumunda, geri ödemesiz destekler ödeme tarihinden itibaren muaccel hale gelir ve işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.

14. İşletmenin 1 yılını doldurduktan sonra kapanması halinde aldığı desteği ödemesi gerekir mi?

Cevap :Bir yılını tamamlamasını müteakip işletmenin tasfiyesi veya kapanması halinde; yapılan destek ödemeleri geri alınmaz

15. Girişimcilik Eğitimlerinde katılımcılardan ücret alınrı mı?

Cevap :Girişimcilik Eğitimlerinde katılımcılardan ücret alınmaz.

16. Mevcut Girişimcilik Eğitim sistemi nedir? Cevap :Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacaktır. Son başvuru tarihi, başvurmak istediğiniz eğitimin başlangıç tarihi itibariyle 5 gün öncesine karşılık gelen tarihtir. (Örnek: Başlangıç tarihi 08.12.2018 olan bir eğitim için son başvuru tarih ve saati 02.12.2018 23.59'dur.) 17. Yeni program kapsmaındaki girişimcilik eğitimleri nedir?

Cevap :Bununla ilgili olarak, KOSGEB Başkanlığı tarafından verilecek eğitim, ilerleyen dönemlerde sistem üzerinden duyurulacaktır